Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Zápis do škôlky

Zápis do škôlky

Informácie k zápisu

Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava

s elokovanými pracoviskami v objektoch Astrová 5, Nevädzová 12 a Šalviová 5  

Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. , rodičov a verejnosť, že

ž i a d o s t i 

na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie  do materskej školy k septembru  2020  sa budú prijímať (v prípade potreby aj vydávať) v budove MŠ Pivonková 9 

od 4. mája do 7.mája 2020
/v pracovných dňoch/

v čase od 15,30 hod. do 17,30 hod.

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Žiadosti budú k dispozícii v MŠ Pivonková a EP Astrová, Nevädzová , Šalviová a na www.mslienka.sk

K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  riaditeľka 14.06.2020.

Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku (k 1. 9. 2020), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré v súčasnosti MŠ navštevujú).  

Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.  

Dohodnuté podmienky prijímania:

    • spôsobilé dieťa od 3 rokov (k 1. 9. 2020)
    • dieťa, ktoré k 1. 9. 2020 spĺňa základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti

Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) vyplnenú žiadosť, lekárske potvrdenie (aj o očkovaní), rodný list dieťaťa (kópia) a platný OP zákonného zástupcu za účelom overenia uvedených údajov.

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Nevädzová 12, 82101 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2020