Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Zápis do škôlky

Zápis do škôlky

Informácie k zápisu

OZNÁMENIE

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2023/2024

 Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 Bratislava, informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a v súlade s Vyhláškou č. 541/2021 Z. z. o materskej škole , rodičov
a verejnosť, že ž i a d o s t i o prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k 
septembru 2023 sa budú prijímať

od 2. mája do 5. mája 2023
elektronickou formou + v písomnej forme

( elektronická prihláška bude dostupná na webovej stránke školy od 02.05. od 8,00
do 05.05.2023 do 17,00 hod. )
( Žiadosť v papierovej forme si treba stiahnuť na www.mspivonkova.sk)
Vyplnenú, pediatrom potvrdenú žiadosť spolu s kópiou rodného listu treba priniesť do MŠ

Od 2. mája do 5. mája 2023 v čase od 15:00 do 17:00 hod.

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia,
bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, telefónne a e-mailové kontakty
na rodičov a adresu oboch rodičov pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

ŽIADOSŤ MUSÍ BYŤ PODPÍSANÁ OBIDVOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DETÍ!

K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa
navštevovať materskú školu, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast a kópia rodného listu dieťaťa.
Podľa § 28a školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré
dosiahne do 31. augusta 2023 5 rokov, do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka MŠ
v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

Podľa § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré k 31.08.2023 dovŕšia 5 rokov veku a majú
trvalý pobyt v MČ Bratislava – Ružinov – spádové ulice), deti pokračujúce v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania

  Ostatné podmienky prijímania podľa kapacity MŠ:

 deti, ktoré k 1.septembru 2023 dovŕšili 3 roky a majú osvojené základné hygienické
a  samoobslužné návyky,  sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumeľ, používa
WC, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu)

  deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ Pivonková 9, Bratislava

 

Príloha:

Žiadosť o zaradenie dieťaťa do MŠ 2023

Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2024