Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Krúžky & Aktivity

Naše Krúžky & Aktivity

Škôlka Lienka je zameraná na pohybovú a tanečnú výchovu. Každé dieťa navštevuje tanečný krúžok podľa veku, ktorý je 1x  alebo 2x týždenne v našej telocvični v poobedňajších hodinách podľa rozvrhu tried.

Krúžok je zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu, kde sa deti naučia základy rôznych tanečných žánrov.

Cieľom tanečného krúžku je naučiť deti základné tanečné kroky a figúry. Vďaka ich rozmanitosti sa deti naučia správnemu držaniu tela, zlepšuje sa koordinácia a vnímanie rytmu.

V rámci krúžku sú organizované koncoročné vystúpenia v programe ku Dňu Matiek.

Rozvíja hudobné a spevácke schopnosti, podporuje správne dýchanie a artikuláciu. Výrazne ovplyvňuje citovú i psychickú oblasť. Stáva sa súčasťou prípravy do školského prostredia.

Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia.
Ovplyvňuje rozvoj vnímania a myslenia, schopnosť spolupráce a všestrannej komunikácie, prípadne napomáha zaradeniu dieťaťa do kolektívu.

Technické cvičenia a spevácke rozcvičky zlepšujú artikuláciu. Práca s dychom môže mať u niektorých detí aj liečebný charakter.

Výtvarný krúžok pre deti, ktorý hravou formou rozvíja kreativitu dieťaťa a jeho priestorové estetické cítenie. Samotná výtvarná činnosť predstavuje jednu z foriem, ktorou si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet spoznávajú z inej perspektívy a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a predmetmi. Hodina prebieha v uvoľnenej atmosfére a každé dieťa má možnosť prejaviť osobitosť, ktorou tému pojme.

Cieľ:

  • rozvoj elementárnych motorických funkcií
  • podnietenie kreatívneho myslenia
  • oboznámenie sa so základnými princípmi tvorby
  • tvorba s rôznymi materiálov a schopnosťou diferencovať medzi rôznymi technikami
  • rozvoj fantázie a jej využitia pri tvorbe
  • rozvíjanie grafomotorických zručností pred vstupom do ZŠ pre uľahčenie pri písaní

Hodina prebieha nasledovne:

  • oboznámenie sa s témou hodiny
  • ukážka techniky
  • realizovanie tvorby

Jednotlivé výtvory detí spolu s krátkym predstavením témy hodiny rodičia nájdu na výstave na dohodnutom mieste v zariadení. Každý výtvor si dieťa po týždni zoberie domov.

Plavecký krúžok organizujeme v spolupráci s Plaveckou akadémiou. Plavecká akadémia je aktívnym členom špecializovanej organizácie, ktorá sa zaoberá podporou rozvoja plaveckých aktivít, detí v predškolskom veku – Asociácia vodných detí

Na plávanie sa chodí na Šalviovu 1, kde je novootvorené stredisko s bazénom. Deti učia skúsení lektori na základe plaveckých skupín. Na záver kurzu je ukážka pre rodičov čo všetko sa deti naučili počas kurzu.

V spolupráci s Ružinovským športovým klubom sa organizuje škola korčuľovania.

V našom kurze si deti osvoja:
• korčuľovania vpred – na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie
• jazda v drepe
• korčuľovania vzad – na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie
• brzdenie vpred a vzad
• obraty

Pri výuke sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každej hodiny.

Deti sú na prvej hodine rozdelené do skupín podľa výkonnosti a veku tak, aby ich napredovanie bolo plynulé a prispôsobené možnostiam dieťaťa.

Výučbu anglického jazyka pre škôlku zabezpečujeme v spolupráci s jazykovou školou Prima.

Výučba prebieha 2x týždenne v určených dňoch a dĺžka trvania jednej lekcie je 30 minút.

Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2024